מכרזי בנייה

בבנייה הפרטית יכול יזם הבנייה לבחור בכל קבלן שירצה על פי העדפותיו האישיות, שנות ניסיון וותק בתחום, הצעת המחיר הזולה ביותר וכו'. לעומת זאת, בבנייה הציבורית, כזו היזומה על ידי חברות ממשלתיות או גופים של רשויות מקומיות, קיים חוק המחייב את היזם לבחור בקבלן בצורה מסודרת על פי מכרזי בנייה שמציעים הקבלנים לממשלה. המכרז נותן הזדמנות שווה לכל קבלן לנסות ולקחת חלק בבנייה כפי שהיא נדרשת על ידי הגופים הציבוריים.

הכנת החומר למכרז

כאשר מתפרסם המכרז, הקבלן צריך להגיש הצעה בשני עותקים שתכלול את כל המסמכים הנדרשים, כגון: אישורים על קיומם של כל הרישיונות כפי שהם נדרשים לפי החוק מהקבלן ואישור על עמידה בתנאי תקן ישראליים. על ההצעה עצמה לכלול את מחיר העבודה, שנות הניסיון והוותק של הקבלן, המלצות ממעסיקים קודמים, ערבות מצד הבנק או חברת הביטוח כי הקבלן יכול לעמוד במה שהוא מבטיח, תאריכים מדויקים לביצוע ועוד מסמכים במידה ונדרשים על ידי וועדת מכרזי בנייה.

הגשת המכרז

בתום מילוי כל מסמכי המכרז יש להגיש את ההצעה במספר העותקים הנדרש, במעטפה סגורה היטב לאחר שנחתמו כל המסמכים הרלוונטיים. הגשת המכרז צריכה להתבצע עד תאריך היעד כפי שקבעה ועדת המכרזים.

כלל המעטפות שבהן ההצעות של הקבלנים השונים נשמרות סגורות בתיבה עד התאריך האחרון להגשת המכרז ורק אז נפתחות המעטפות שעומדות בתנאי ההגשה של המכרז כפי שנקבעו על ידי הוועדה.

ריכוז וניתוח ההצעות שהתקבלו

הגוף האחראי לקבלת מכרזי בנייה ובדיקתם הוא וועדת המכרזים הקיימת בכל משרד ממשלתי. הוועדה מקבלת את המכרזים כפי שהוגשו על ידי הקבלן והיא זו הבודקת את כלל ההצעות שנתקבלו. בתום הבדיקה היא מכריעה איזו מההצעות מתאימה ביותר להיבחר וזאת כמובן על פי הקריטריונים שנקבעו מראש לאותו פרויקט ציבורי יזום.

הוועדה יכולה לפסול הצעות שאינן עומדות בתנאי הסף של המשרד הממשלתי שהציע את המכרז. לאחר קבלת ההחלטה מחויבת הוועדה להודיע לכלל הקבלנים שהשתתפו במכרז מהי ההצעה הזוכה מבין אותם מכרזי בנייה.


Fatal error: Call to undefined function startblock() in C:\Websites\MakaSites\ConstructionsupervisionCoIL\wp-content\themes\construction\framework\theme-functions\layout-and-design.php on line 129