אישורי גמר

בתום כל בנייה יש להוציא אישורי גמר הכוללים אישור גמר בנייה הקרוי גם תעודת גמר ואישור חיבור חשמל. את האישורים יש להוציא מול גופים שונים ותהליך הוצאתם עלול לקחת מספר חודשים.

אישור חיבור לתשתיות

סיימתם לבנות את בית חלומותיכם? על בעל ההיתר (מי שביקש אישור בנייה או היתר לשימוש במקרקעין) להגיש טופס הקרוי "טופס 4", כחלק מאישורי גמר, טופס המהווה בקשה לחיבור מבנה לתשתיות כגון מים, חשמל וטלפון. על "טופס 4" יחתמו בעל ההיתר והאחראי לביקורת.

שלבי קבלת אישור חיבור לתשתיות

ביכולתו של בעל ההיתר להגיש בקשה לאישור חיבור תשתיות גם במועד בו לא תמו כל שלבי הבנייה כמו עבודות ניקוז, עבודות ריצוף, עבודות גידור וכיוצ"ב – מה שמקצר את התהליך. הבקשה המוקדמת יכולת להיות מוגשת רק בתנאי שהמשתמשים במבנה לא מסתכנים בעת שהיה בו וכי ניתן כבר להשתמש בו למטרה לצורכה הוא נבנה. במקרה שכזה, בעל ההיתר יפקיד ערבות בנקאית לסיום העבודות שנותרו, כאשר היועץ המשפטי של הוועדה המקומית ייקבע את הסכום הנדרש.

בהמשך התהליך, בעל ההיתר יגיש טופס הקרוי "טופס 3" המהווה בקשה לאישור אספקת חשמל, מים וטלפון ואם הכל כשורה מהנדס הוועדה יחתום על "טופס 4" המדובר ובכך יצלח עוד שלב בתהליך קבלת אישורי גמר.

תעודת גמר

תעודת גמר היא חלקו השני של תהליך קבלת אישורי גמר. מדובר בתעודה שהוועדה המקומית מעניקה לבעל ההיתר, על כך כי העבודה המתוארת בהיתר הסתיימה בהלימה עם הכתוב בהיתר.

שלבי קבלת תעודת גמר

עד שנה מקבלת אישור "טופס 4", על בעל ההיתר להגיש דרישה לתעודת גמר. בכדי לקבלה, מהנדס הוועדה המקומית צריך לבדוק כי הבנייה התבצעה עד תם ונעשתה בהתאם לכתוב בהיתר וכי כל התקנות של הבקשה להיתר, האגרות ותנאי ההיתר קויימו. לבסוף, הוא גם בודק כי פסולת הבנייה הועברה לאתר פסולת מורשה.

בהמשך, מתכנן השלד ינסח הודעה בכתב למהנדס כי קיימת תוכנית קונסטרוקציה עדכנית ויציין את המיקום המדוייק. בתום התהליך, המהנדס ימסור תעודת גמר חתומה לבעל ההיתר המהווה אישור גמר.


Fatal error: Call to undefined function startblock() in C:\Websites\MakaSites\ConstructionsupervisionCoIL\wp-content\themes\construction\framework\theme-functions\layout-and-design.php on line 129